Bel naar 0575 491836 of app naar of 0622658469

meer dan

30

jaar

Algemene voorwaarden
van Delta Chesterfield b.v.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Art. 1 Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven van verkoper en op alle aangegane koopovereenkomsten en overeenkomsten tot levering van zaken die worden gesloten tussen verkoper en de wederpartij, alsmede huurovereenkomsten roerende zaken.
 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met verkoper, voor de uitvoering waarvan door verkoper derden dienen te worden betrokken.
 • Onder verkoper wordt ten dezen verstaan Delta Chesterfield B.V. Zij wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder dan wel door een door de bestuurder aan te wijzen ondergeschikte van verkoper. De koper wordt hieronder ook aangeduid als de wederpartij.
 • Onder koper wordt ten dezen verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon, dan wel iedere bezoeker van de internetsite, die met Delta Chesterfield in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
 • Door en bij het gebruik van de internetsite van Delta Chesterfield bv en/of Chesterfield-online en/of het plaatsen van bestellingen aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten, zoals die staan vermeld op de website.
 • Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 • Verkoper wijst de gelding van voorwaarden van de wederpartij uitdrukkelijk van de hand. Ook indien in de voorwaarden van de wederpartij een bepaling van gelijke strekking als in de vorige zin is opgenomen worden de algemene voorwaarden van verkoper te allen tijden geacht te zijn overeengekomen. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen verkoper en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van verkoper.
 • Indien verkoper niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat verkoper in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 • Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 • Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Art. 2: Aanbiedingen

 • Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 21 dagen. Zij binden de verkoper niet. Een aanbieding die een termijn bevat kan door verkoper worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q. opdracht, mits dit geschiedt binnen 10 werkdagen.
 • Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 • Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Verkoper heeft het recht orders en/of bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 • Door verkoper verstrekte brochures, reclamedrukwerken en dergelijke gelden niet als een offerte.
 • In prijscouranten, offertes en andere documenten vermelde maten en prijzen zijn uitsluitend informatief en binden de verkoper niet. Verkoper behoudt zich het recht voor maten en prijzen te wijzigen.
 • Koper en verkoper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen er een geldige overeenkomst tot stand komt. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding ervan. De elektronische bestanden van verkoper zullen voor zover de wet dat toelaat, hierbij gelden als een vermoeden van bewijs.
 • Verkoper aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen en/of materialen die door of namens de wederpartij zelf ter beschikking zijn gesteld dan wel door of namens wederpartij zijn voorgeschreven.

Art. 3: Overeenkomsten

 • Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat verkoper de order schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order is begonnen.
 • Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard dan ook, moeten schriftelijk of per e-mail door verkoper worden aanvaard. De oorspronkelijk overeengekomen termijn van uitvoering komt door de wijziging te vervallen. Voor wijzigingen in reeds geplaatste orders wordt € 75,- berekend voor zover in redelijkheid nog mogelijk, en de betreffende opdracht niet reeds in productie is genomen.
 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de wederpartij wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Verkoper zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 • Verkoper heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • Elke overeenkomst wordt door verkoper slechts aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat wederpartij – uitsluitend ter beoordeling van verkoper – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Verkoper is gerechtigd zowel bij als na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij voldoende zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting als ook aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. Eventuele kosten gemoeid met het verstrekken van zekerheden komen geheel voor rekening van wederpartij.
 • De verkoper is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met een consument een aanbetaling te vragen. In het geval van een overeenkomst met een zakelijke afnemer (niet consument) mag altijd een aanbetaling gevraagd worden en gelden geen maximum percentages. 

Art. 4: Annulering

Wijziging of annulering van een order vindt eerst plaats door middel van schriftelijke instemming of instemming per e-mail van verkoper. Indien annulering geschiedt zal de wederpartij 30% van de aankoopsom betalen zulks
met een minimum van € 225,- per geval.

Art. 5: Prijzen

 • De in aanbiedingen en overeenkomsten genoemde prijzen zijn de op het moment van de aanbieden c.q. het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, inclusief BTW tenzij anders uitsluitend schriftelijk vermeld, doch exclusief andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen en tarieven. De vermelde prijzen zijn aangegeven in Euro’s tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Indien verkoper bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is verkoper onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:
 • indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
 • indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan verkoper toekomende bevoegdheid of een op verkoper rustende verplichting ingevolge de wet;
 • in andere gevallen, dit met dien verstande dat de wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij verkoper alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Art. 6: Levertijd, levering, risico, transport.

 • De overeengekomen levertermijn wordt in ieder geval maar niet uitsluitend verlengd met de periode gedurende welke:
 • De leveringstermijn gaat in na sluiting van de overeenkomst als bedoeld in art. 3 van de algemene voorwaarden en nadat voorts alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens door wederpartij aan verkoper ter hand zijn gesteld.
 • De in de aanbieding of overeenkomst genoemde levertijd is geen fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient wederpartij verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
  1  er sprake is van vertraging in de fabricage, verzending of andere omstandigheid die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk verhindert, ongeacht of verkoper hiervan een verwijt kan worden gemaakt dan wel kan worden toegerekend;
  2  de wederpartij verkoper niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren.
 • In geval van overmacht waarvan in ieder geval maar niet uitsluitend sprake is in het geval van staking, brand, vergaan van zaken tijdens het transport, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, transport- uitvoer- of invoerbelemmeringen welke de nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen, zal de verkoper te zijner keuze, gerechtigd zijn hetzij de levertijd met de duur van de verhindering te verlengen, hetzij de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Bevoegdheid op grond van deze bepaling tot ontbinding over te gaan ontstaat eerst indien de belemmering meer dan 1 maand heeft geduurd.
 • Levering geschiedt door enkelvoudige afgifte van de gekochte zaken aan de wederpartij. Indien de wederpartij de zaken afhaalt respectievelijk laat afhalen, vindt levering plaats door de in ontvangstname van de zaken.
 • Indien meerdere zaken moeten worden geleverd, heeft de verkoper de keuze de zaken in gedeelten, dan wel ineens te leveren. Bij deellevering dient betaling van het betreffende gedeelte binnen de overeengekomen betalingstermijn te worden voldaan.
 • Transport van de gekochte zaken geschiedt voor rekening en risico van verkoper. De verkoper is vrij in de keuze van het vervoermiddel.
 • Nieuwe meubelen met een minimum orderbedrag van € 750,–worden franco Nederland geleverd, Waddeneilanden tot aan de veerboot.
 • Prijzen van occasions, toonkamermodellen, acties en aanbiedingen zijn af winkel/magazijn. Onder een orderbedrag van € 2500 wordt € 85,– bezorgkosten per aflevering in rekening gebracht, daarboven wordt franco Nederland, Waddeneilanden tot aan de veerboot, geleverd.
 • De verkoper regelt met uitsluiting van wederpartij de inklaring van in het buitenland gekochte zaken.
 • In alle gevallen gaat het risico over op het moment dat het gekochte aan de wederpartij wordt geleverd of aan wederpartij ter beschikking wordt gesteld. In het geval de wederpartij de zaken niet afneemt, worden deze voor zijn rekening en risico, en tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten opgeslagen tegen ten minste een vergoeding van € 3,- (drie euro) per zitplaats per week of door verkoper verkocht. Verkoper is in dat geval gerechtigd haar vordering op de opbrengst te verhalen.
 • Ingeval van retourzending zijn de daarmee gemoeide kosten voor rekening van de wederpartij. Het risico van de retourzending ligt bij de wederpartij. Eerst na de daadwerkelijke ontvangst van de zaken is de retourzending voltooid.

Art. 7: Verhuur

 • De verhuurde zaken worden door verhuurder ter beschikking gesteld op de opdrachtbevestiging genoemde plaats, dag en tijd, en gedurende de in de opdrachtbevestiging genoemde periode. Onder ‘levering’ moet in dit artikel worden verstaan het ter beschikking stellen van gehuurde zaken. Hierbij kan een borgstelling worden verlangd. Een legitimatie zal altijd worden geëist in de vorm van paspoort, rijbewijs en/of ID kaart.
 • De huurder is gehouden de gehuurde zaken op de overeengekomen plaats en tijd wederom aan verhuurder ter beschikking te stellen in dezelfde staat als waarin die zaken aan huurder door verhuurder ter beschikking zijn gesteld.
 • Indien de zaken niet aan verhuurder ter beschikking worden gesteld in dezelfde staat als waarin  die zaken aan de huurder ter beschikking zijn gesteld, is de huurder gehouden de schade welke verhuurder daardoor heeft geleden, lijden, en nog zullen lijden geheel en op eerste verzoek te vergoeden.
 • De huurder is gehouden de gehuurde zaken overeenkomstig de normale bestemming van het gehuurde te gebruiken. Op het moment dat schade is ontstaan aan verhuurde zaken, dient de huurder de verhuurder onverwijld hiervan in kennis te stellen. Daarnaast is huurder gehouden de nodige maatregelen en voorzieningen te treffen om verdere schade te voorkomen.
 • De huurder is aansprakelijk voor schade aan de verhuurde zaken, ontstaan in de periode vanaf het moment dat verhuurder de goederen aan huurder ter beschikking heeft gesteld tot het moment dat de goederen wederom aan verhuurder ter beschikking zijn gesteld, zulks bedoeld in de meest ruime zin van het woord. De huurder is in het bijzonder aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging aan de verhuurde zaken, e.e.a. voor zover niet te wijten aan de verhuurder toe te rekenen tekortkoming.
 • Indien de zaken niet tijdig wederom aan de verhuurder ter beschikking worden gesteld, is de verhuurder gerechtigd voor iedere dag dat de zaken te laat aan hem ter beschikking zijn gesteld de alsdan geldende huurprijzen in rekening te brengen. De huurder zal alsdan gehouden zijn deze huurprijzen steeds onverwijld te voldoen alsmede zal de huurder een direct opvorderbare boete verbeuren aldus zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk zal zijn van € 500,- voor elke dag dat de zaken te laat aan de verhuurder ter beschikking is gesteld.
 • Het is de huurder verboden om de gehuurde zaken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden onder te verhuren of op welke wijze dan ook ter beschikking te stellen of in gebruik te geven.
 • Het is de huurder verboden om de gehuurde zaken te gebruiken voor een andere bestemming dan overeengekomen. Zijn partijen geen bestemming overeengekomen, dan is het de huurder verboden om de gehuurde zaken te gebruiken dan een andere bestemming dan waarvoor de goederen normaliter worden gebruikt.
 • Het is huurder verboden veranderingen aan te brengen aan de gehuurde zaken, noch deze te beplakken, te bestickeren, te beschilderen of op welke manier dan ook te bewerken. Alle kosten tot herstel voortvloeiend uit dit artikel zullen in rekening worden gebracht bij huurder.

Art. 8: Betaling

 • Betaling geschiedt aan verkoper contant of per pin uiterlijk bij aflevering van de zaken aan wederpartij dan wel op het moment dat de zaken aan wederpartij ter beschikking worden gesteld. Indien de verkoper, wederpartij toestaat contante betaling achterwege te laten dient betaling te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum of op de datum die tussen hen is overeengekomen.
 • Bij bestelling via de internetsite dient betaald te worden via vooruitbetaling van het orderbedrag o.v.v. het ordernummer. Pas na ontvangst van betaling wordt de opdracht verwerkt.
 • De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist zal zijn en ongeacht of de overschrijding van de betalingstermijn de wederpartij al dan niet kan worden toegerekend. De wederpartij is alsdan zonder dat een nadere aanzegging nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, de rente berekend per maand of gedeelte van een kalendermaand verschuldigd. De rente wordt berekend over de koopprijs of het nog onbetaalde gedeelte daarvan, en is onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar.
 • In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
 • Indien de wederpartij een natuurlijk- of rechtspersoon is, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is hij naast de hoofdsom de wettelijke rente verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van € 250,00
 • Indien de schuldenaar een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is hij naast de hoofdsom en wettelijke rente verschuldigd de incassokosten conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Met dien verstande dat wanneer de in lid 1 genoemde betalingstermijn is overschreden, de verkoper de wederpartij een schriftelijke herinnering stuurt met daarin een opgave van de verschuldigde incassokosten. De wederpartij krijgt dan alsnog 14 dagen de tijd om het verschuldigde bedrag te betalen. Indien de betaling uitblijft mag de verkoper de genoemde incassokosten in rekening brengen.
 • Verkoper heeft het recht de door wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 • Het recht van de wederpartij om zijn eventuele vorderingen op de verkoper te verrekenen wordt uitgesloten.

Artikel 9: Niet-nakoming, ontbinding, opschorting

 • Verkoper is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
 • na het sluiten van de overeenkomst verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • de wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen,
 • de wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;
 • faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd;
 • het bedrijf van de wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;
 • een aanvraag tot schuldsanering wordt gedaan;
 • een onderhands akkoord wordt aangeboden;
 • op enig vermogensbestanddeel van de wederpartij beslag wordt gelegd;
 • ingevolge de daartoe strekkende bepalingen van de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen mededeling van betalingsonmacht wordt gedaan;
 • of een andere omstandigheid voordoet waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.
 • In deze gevallen is iedere vordering op de wederpartij terstond opeisbaar.
 • Indien verkoper op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Art. 10: Eigendomsvoorbehoud

 • De eigendom van de zaken blijft bij verkoper en gaat eerst over, wanneer de wederpartij voldaan heeft aan zijn plicht tot betaling van de verschuldigde prijs, renten, kosten, boetes en schadevergoedingen ter zake van de geleverde zaken, inclusief voorafgaande en opvolgende leveringen en met inbegrip van de door verkoper ten behoeve van de afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die verkoper tegen de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in een of meer van haar verplichtingen jegens verkoper.
 • Ingeval de wederpartij jegens verkoper enige verplichting uit de betreffende overeenkomst niet nakomt, is verkoper, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, gerechtigd de zaken terug te nemen op kosten van de wederpartij, in welk geval de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van verkoper op volledige schadevergoeding. Voor alsdan geeft de wederpartij verkoper reeds nu onherroepelijke toestemming de bij of voor de wederpartij in gebruik zijnde ruimten te betreden.
 • Door verkoper geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 • De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van verkoper veilig te stellen.
 • De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de zorg als ware hij zaakwaarnemer en als herkenbaar eigendom van verkoper te bewaren.
 • De wederpartij is verplicht de zaken ten genoegen van verkoper te verzekeren en voor de duur van de voorbehouden eigendom verzekerd tegen het gebruikelijke risico te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polissen van deze verzekeringen aan verkoper op eerste aanzegging ter inzage te geven. Ingeval de wederpartij niet aan deze verplichting voldoet is verkoper gerechtigd de bedoelde zaken zelf te verzekeren en verzekerd te houden, op kosten van de wederpartij.
 • Alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraar(s) uit hoofde van genoemde verzekering zullen, zodra verkoper te kennen geeft dit te wensen, door de wederpartij aan verkoper worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van verkoper op de wederpartij.
 • De wederpartij is verplicht verkoper onverwijld in te lichten als op zaken, waarop een eigendomsvoorbehoud van verkoper rust, door derden beslag wordt gelegd en als derden andere maatregelen ten aanzien van de zaken nemen. In het geval de wederpartij zijn verplichting tot onverwijlde informatie van verkoper niet nakomt, is hij reeds om die reden jegens verkoper schadeplichtig. 

Art.  11: Reclame/garantie

 • Koper dient de gekochte za(a)k(en) bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
 • of de juiste za(a)k(en) zijn geleverd;
 • of de geleverde za(a)k(en) ook voor wat betreft de kwantiteit overeenstemmen met de overeenkomst;
 • of de geleverde za(a)k(en) niet zijn beschadigd.
 • Eventuele geconstateerde gebreken of tekorten dienen bij aflevering op de ontvangstbevestiging te worden aangetekend, althans binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk ten kantore van verkoper te zijn gemeld. Indien dit niet is gebeurd, wordt uitgegaan van levering van een conform de overeenkomst exact aantal onbeschadigde zaken.
 • Zaken waarover wordt gereclameerd dienen – op straffe van verval van de rechten van wederpartij ter zake – in de staat waarin zij zijn geleverd aan wederpartij ter beschikking te worden gesteld.
 • Op nieuwe Chesterfield meubelen maar ook op de collectie nieuwe schapenlederen meubelen geeft verkoper een basisgarantie van 5 jaar met betrekking tot het binnenwerk en van 3 jaar met betrekking tot het leder (en 1 jaar op de stof), zulks uitgaande van normaal gebruik als aangegeven op de bij aflevering aan het meubel bevestigde gebruiksaanwijzing. Aangezien leder een natuurproduct is kunnen geringe afwijkingen in kleur en structuur bestaan.

Verkoper geeft  een premium garantie op nieuwe chesterfields uit de UK premium collectie van 10 jaar op frame en constructie en 5 jaar op het leder. Na 5 jaar worden enkel transport en materiaalkosten berekend en zijn de reparatiekosten gratis.

Verder geldt altijd dat de meubelen op een normale wijze moeten zijn gebruikt en onderhouden zoals bij de verkoop vermeld of conform de bijgeleverde onderhoudsvoorschriften.

 • Toonkamermodellen en occasions worden altijd gekocht zoals gezien op het moment van aankoop.
 • Op toonkamermodellen en occasions geeft verkoper garantie over een termijn van 3 jaren op het frame en de constructie; een half jaar op leder, tenzij anders vermeld. In geen geval wordt garantie verleend op de topjes van de zitkussens.
  Op oude/zeer geleefde (vintage)occasions wordt gezien de staat geen garantie meer gegeven. Dit wordt altijd op de aankoopbon vermeld.
  Klachten vallend binnen de garantietermijn dienen schriftelijk te worden gemeld, waarbij de klacht duidelijk omschreven dient te worden onder vermelding van de factuur.
 • Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de wederpartij en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van verkoper, de wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
 • De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar verkoper geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen:
 • Weersomstandigheden (zoals bij-voorbeeld doch niet uitsluitend, schimmelvorming, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 • Het ontstaan van verkleuringen, haarscheurtjes ontstaan door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, CV-leidingen en haarden;
 • Extreme veranderingen in het luchtvochtigheidspercentage c.q. van temperatuur, dan wel een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage.
 • Indien vaststaat dat een zaak gebreken vertoont en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal verkoper de zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de wederpartij, ter keuze van verkoper, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan verkoper te retourneren en de eigendom daarover aan verkoper te verschaffen, tenzij verkoper anders aangeeft.
 • Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van verkoper daardoor gevallen, integraal voor rekening van de wederpartij.
 • Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.

Art. 12: Herroepingsrecht bij koop op afstand

 • Bij de aankoop van producten waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie heeft de consumentkoper de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument, dan wel een door hem of haar aangewezen derde.
 • Koper kan gebruikmaken van zijn herroepingsrecht door dit schriftelijk aan verkoper duidelijk te maken. De bewijslast met betrekking tot het juiste en tijdige gebruik van het herroepingsrecht ligt bij koper.
 •   Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover het nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en (indien redelijkerwijze mogelijk) in de originele staat en verpakking aan de verkoper retourneren. Indien koper niet handelt in overeenstemming met het voorgaande, dan is koper aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.
 • Indien de consumentkoper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Koper is gehouden het product binnen 14 dagen te retourneren nadat gebruik is gemaakt van het herroepingsrecht, behoudens uiteraard afwijkende schriftelijke afspraken. Retourneert de koper zelf dan kan uitsluitend worden terugbezorgd bij de hoofdvestiging in Epse. In dat geval zijn geen transportkosten verschuldigd.
 • Het door de consumentkoper betaalde bedrag, zal door verkoper zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen na de herroeping worden terugbetaald minus de kosten van het terugzenden.
 • Koper kan eerst nakoming vorderen nadat verkoper het product retour heeft ontvangen of de koper heeft aangetoond dat hij/zij het product heeft teruggezonden.
 • Verkoper kan het herroepingsrecht van de consumentkoper uitsluiten in de in lid 7 van dit artikel genoemde gevallen en uitsluitend wanneer dit duidelijk in het aanbod, althans voor het sluiten van de overeenkomst is vermeld.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1.Die door verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consumentkoper;
  2.Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3.Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Art. 13: Aansprakelijkheid

 • Verkoper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens de wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 11 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van verkoper of leidinggevende ondergeschikten.
 • Verkoper is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 • Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door of namens haar verstrekte adviezen.
 • Indien wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming aan zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd of laten uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting.

Art. 14: Plaats van nakoming, toepasselijk recht, bevoegde rechter

 • De vestigingsplaats van verkoper is de plaats waar de wederpartij aan zijn verplichtingen jegens verkoper moet voldoen. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van verkoper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen de wederpartij en verkoper gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Zutphen.

Art. 15: Partiële nietigheid

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met de wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridische effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Art. 16: Zekerheid

Indien verkoper op redelijke gronden oordeelt dat er kans bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal nakomen is de wederpartij verplicht op eerste verzoek van verkoper terstond in de door verkoper gewenste vorm genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van al zijn verplichtingen.

Art. 17: Retentierecht

Verkoper is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak van de wederpartij, die zij in het kader van een opdracht onder zich heeft, op te schorten totdat de vordering van verkoper met betrekking tot die zaak volledig is betaald inclusief rente en kosten.

Art. 18: Deponering

Deze algemene voorwaarden zijn d.d. 25 -05  2016  Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 08057777

Getekend d.d. 25 – 05  2016           M van der Wilk